1st International Conference on Industrial Artificial Intelligence

JULY 23-25, 2019 Shenyang, Liaoning, China


Committees


General Chair

Tianyou Chai (Chair), Northeastern University, CHN


INTERNATIONAL PROGRAM COMMITTEE

S. Joe Qin (Chair), University of Southern California, USA

Kay Chen Tan (Co-Chair), City University of Hong Kong, HK, CHN

Okyay Kaynak (Co-Chair), University of Science and Technology Beijing, CHN

Haibo He (Co-Chair), University of Rhode Island, USA

Jinliang Ding (Co-Chair), Northeastern University, CHN


FINANCE

Chun-Yi Su (Finance Chair)


IPC Members

Pedro Albertos (ES) Tongwen Chen (CAN) Jie Chen (HK) Wenhua Chen (UK)
Xinkai Chen (JPN) Yiu-ming Cheung, (HK, CHN) Mo-Yuen Chow(USA) Xiang Chen (CAN)
Ye-hwa Chen (USA) Chengbin Chu(FRA) Mingcong Deng (JPN) Zhengtao Ding (UK)
Sebastian Engell (GER) Shuzhi Sam Ge (SGP) Guoxiang Gu (USA) Weinan Gao (USA)
Adel Haghani (GER) Haibo He (USA) Wangli He (CHN) Biao Huang (CAN)
Jie Huang (HK, CHN) Tingwen Huang (QAT) Zhongping Jiang (USA) Yaochu Jin (UK)
Junichi Kako (JPN) Stamatis Karnouskos (GER) Ilya Kolmanovsky (USA) Miroslav Krstic (USA)
Ziqiang Lang (UK) Frank L. Lewis (USA) Kang Li (UK) Wei Lin (USA)
Kevin Lynch (USA) Wenxin Liu (USA) Xiang Li (SGP) Zhi Li (DEU)
Derong Liu (USA) Qiu Li (HK, CHN) Chaomin Luo (USA) Qinghu Max Meng (HK)
Zhibo Ma (GBR) Witold Pedrycz (CAN) Luh, Peter (USA) Zhibo Pang(SWE)
Sirish Shah (CAN) Yang Shi (CAN) Chunyi Su (CAN) Jing Sun (USA)
Tielong Shen (JPN) Ying Tang (USA) Kok Lay Teo(AUS) Tzyh-Jong Tarn (USA)
Anthony Toprac (USA) Hong Wang (USA) Antonis Vardulakis (GR) Dianhui Wang (AUS)
Fen Wu (USA) Xiaohua Xia (AFR) Wenfang Xie(CAN) Xin Xin (JPN)
Shengxiang Yang (UK) Simon Yang (CAN) Shen Yin (CHN) Wen Yu (MEX)
Tao Yang(USA) Taicheng Yang(GBR) Hong Zhang (CAN) Jianwei Zhang (GER)
Xiaoming Zhang(HKG) Qichun Zhang(GBR) Liang Zhao (USA) Jingxin Zhang (AUS)
Youmin Zhang (CAN)

Important Deadlines

Submission of draft papers, invited sessions & workshops proposals
31 March 2019
4 May 2019
Acceptance Notification
31 May 2019
26 June 2019
Submit final papers
5 July 2019

Submit papers

The papers should be prepared in IEEE format.

For templates :

US letter.doc A4.doc
US letter.dot A4.dot

The manuscript can be submitted via Conference Paper Management System: click here, choose --> IAI 2019.

Contact Us

Email: iai2019@mail.neu.edu.cn

Fax: 86-24-23895647

Website: conf.kzgc.com.cn/iai2019/